Tapasztalat

Hatékonyság

Üzleti szemlélet

Rólunk

Független kommunikációs ügynökségként stratégiai kommunikációs tanácsadást nyújtunk

Ügyfeleink üzleti céljaihoz pon­to­san il­lesz­ke­dő in­teg­rált meg­ol­dás­o­kat dol­go­zunk ki. E­rős­sé­günk ki­ter­jedt saj­tó­kap­cso­la­ti há­lónk­ban, ru­gal­mas­sá­gunk­ban és kol­lé­gá­ink szak­mai ta­pasz­ta­la­tá­ban rej­lik. Hisszük, hogy a part­ne­ri mun­ka­kap­cso­lat a si­ker egy­ik meg­ha­tá­ro­zó e­le­me. Mi ezt szem e­lőtt tart­va dol­go­zunk együtt a­zok­kal, a­kik min­ket vá­lasz­ta­nak.

Szolgáltatásaink

Vállalati kommunikáció

Belső kommunikáció

Hírnévmenedzsment

Válságkommunikáció

Közösségi megoldások

Médiaesemény-szervezés

Médiamonitoring

Médiatréning

Personal branding

Referenciáink

Ná­lunk a ma­gas szín­vo­na­lú szol­gál­ta­tás jó­ked­vű csa­pat­mun­ká­val tár­sul

Csapat

Sokszínűek vagyunk

Tanácsadóink több évtizedes, kü­lön­bö­ző i­par­á­gi szek­tor­ban szer­zett ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­kez­nek. A ma­gas szin­tű szak­ér­te­lem mel­lett kol­lé­gá­ink em­pa­ti­kus­sá­ga seg­ít ab­ban, hogy mi­nél job­ban meg­ért­sük ügy­fe­le­ink cél­ja­it és mi­nél test­re sza­bot­tabb szol­gál­ta­tást tud­junk nyúj­ta­ni szá­muk­ra.

Metzinger András

Stratégiai igazgató

Kecskeméti Judit

Vezető tanácsadó

Lappints Eszter

Vezető tanácsadó

Zétényi Blanka

Tanácsadó

Csorba Tímea

Tanácsadó

Adler Tamás

Tanácsadó

Karrier

Jelenleg nincs nyitott pozíciónk

Bár jelenleg nincs nyi­tott po­zí­ci­ónk, de fo­lya­ma­to­san bő­vü­lő ügy­fél­kö­rünk mi­att ez bár­mi­kor vál­toz­hat.
Kérjük, látogass vis­sza ké­sőbb, vagy küldd el fény­ké­pes ön­é­let­raj­zod az info@mayweather-miller.com e­mail cím­re és mi je­lent­ke­zünk, a­mint lesz szá­mod­ra meg­fe­le­lő a­ján­la­tunk.

Karrier

Folyamatosan bővülő ügyfélkörünk színvonalas kiszolgálásához keressük csapatunk új tagját az alábbi nyitott pozícióra:

SENIOR TANÁCSADÓ

Többéves tapasztalattal SENIOR TANÁCSADÓT keresünk.

Amit leendő kollégánktól várunk:
• dasfjiafnjkfn fskfb
• dsbifgb snijfbsw fhie ep dniofrhiof s
• dasfjiafnjkfn fskfb
• dsbifgb snijfbsw fhie ep dniofrhiof s

Jelentkezés: abiufa ahfiaf mnf jhfjbhaf nafba af afgbaif anfabubfa.

 

JUNIOR TANÁCSADÓ

Frissen végzett JUNIOR TANÁCSADÓT keresünk.

Amit leendő kollégánktól várunk:
• dasfjiafnjkfn fskfb
• dsbifgb snijfbsw fhie ep dniofrhiof s
• dasfjiafnjkfn fskfb
• dsbifgb snijfbsw fhie ep dniofrhiof s

Jelentkezés: abiufa ahfiaf mnf jhfjbhaf nafba af afgbaif anfabubfa.

 

KÖNYVELŐ

Többéves tapasztalattal KÖNYVELŐT keresünk.

Amit leendő kollégánktól várunk:
• dasfjiafnjkfn fskfb
• dsbifgb snijfbsw fhie ep dniofrhiof s
• dasfjiafnjkfn fskfb
• dsbifgb snijfbsw fhie ep dniofrhiof s

Jelentkezés: abiufa ahfiaf mnf jhfjbhaf nafba af afgbaif anfabubfa.

 

Elérhetőségeink

CÍM: Bázis Office Center,
Budapest, Horvát u. 14-24, 1027, 4. emelet

E-MAIL: info@mayweather-miller.com